Terug

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities, toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Dienstverlening van Rubensdating.com via de Website.
2. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
4. In deze voorwaarden hebben onderstaande termen de volgende betekenis:

a. Abonnementsgeld: periodieke bijdrage voor de Dienstverlening op basis van een betaald Lidmaatschap;
b. Bezoeker: bezoeker van de Website;
c. Dienstverlening: online datingservice en eventuele aanvullende dienstverlening van Rubensdating.com via de Website;
d. Lid: natuurlijke persoon die via de Website gebruikt maakt van de Dienstverlening;
e. Lidmaatschap: een betaald of gratis lidmaatschap, de overeenkomst op basis waarvan een Lid gebruik kan maken van de volledige Dienstverlening of een deel daarvan;
f. Rubensdating.com: Wombat Publishers B.V. t.h.o.d.n. Rubensdating.com, te bereiken op Postbus 5033, 9700 GA Groningen;
g. Schriftelijk: per brief, per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
h. Website: de website www.rubensdating.com / .nl

Artikel 2: Registratie
1. Alleen Leden kunnen gebruik maken van de Dienstverlening. Om Lid te kunnen worden moet een Bezoeker minimaal 18 jaar zijn en zich via de Website registreren. Daarbij moet de Bezoeker minimaal alle verplichte velden invullen.
2. Wanneer aan de voorwaarden voor registratie is voldaan beschikt het Lid over een account met een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee toegang kan worden verkregen tot de Dienstverlening.
3. Het Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk en mogen door het Lid niet aan derden (waaronder begrepen andere Leden) worden verstrekt noch is het toegestaan een derde op enige andere wijze toegang te verschaffen tot of gebruik te laten maken van het account. Indien Rubensdating.com constateert dat/een gerechtvaardigd vermoeden heeft dat een derde gebruik maakt van het account, heeft zij het recht het account op te heffen en hiermee het Lidmaatschap van het Lid per direct te beëindigen. Indien het een betaald Lidmaatschap betreft, zal daarbij geen terugbetaling plaatsvinden van al door het Lid betaalde Abonnementsgelden.
4. Het Lid is aansprakelijk voor alle schade die voor Rubensdating.com, andere Leden en/of derden voortvloeit uit het gebruik van derden van zijn wachtwoord en/of gebruikersnaam en voor alle handelingen of uitingen die via zijn account worden gedaan, ongeacht of deze al dan niet frauduleus zijn. Het Lid vrijwaart Rubensdating.com voor alle vorderingen van andere Leden en/of derden die hieruit voortkomen. Als het Lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn wachtwoord, gebruikersnaam en/of zijn account door een derde worden of zijn gebruikt, moet hij Rubensdating.com hier direct van op de hoogte stellen.
5. Ieder Lid mag bovendien maar één profiel aanmaken op de Website. Indien Rubensdating.com constateert dat een Lid meer dan één profiel heeft aangemaakt, is Rubensdating.com gerechtigd alle profielen van het desbetreffende Lid per direct te verwijderen. Rubensdating.com heeft bovendien het recht het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring en daaropvolgende opheffing van het account te beëindigen, zonder dat hieruit voor Rubensdating.com een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en/of rente voortvloeit. Het voorafgaande laat evenwel onverlet de verplichting van het Lid tot vergoeding van eventuele schade die Rubensdating.com door zijn handelwijze lijdt.

Artikel 3: Lidmaatschap, Dienstverlening
1. De Dienstverlening kan op twee wijzen plaatsvinden: via een gratis Lidmaatschap of via een Betaald Lidmaatschap.
2. Bij een gratis Lidmaatschap heeft het Lid de mogelijkheid om:
a. een profiel aan te maken en het profiel van andere Leden te bekijken;
b. 3 foto’s op het profiel te plaatsen;
c. onbeperkt te flirten met andere Leden;
d. berichten van andere Leden te lezen en berichten te verzenden aan andere Leden;
e. favorieten toe te voegen;
f. andere Leden te blokkeren;
Bij een gratis Lidmaatschap heeft het Lid geen toegang tot de chat.
3. Bij een betaald Lidmaatschap heeft het Lid de mogelijkheid om:
a. een profiel aan te maken en het profiel van andere Leden te bekijken;
b. 15 foto’s op het profiel te plaatsen;
c. onbeperkt te flirten met andere Leden;
d. onbeperkt berichten te versturen aan en te ontvangen van andere Leden;
e. gebruik te maken van chatberichten;
f. te zien wanneer een ander Lid voor het laatst online was;
g. favorieten toe te voegen;
h. andere Leden te blokkeren.
4. Een betaald Lidmaatschap wordt aangegaan voor een bepaalde periode. Daarbij heeft het Lid de mogelijkheid uit verschillende, op de Website vermelde, termijnen te kiezen. Het bijbehorende Abonnementsgeld wordt eveneens op de Website vermeld.
5. Rubensdating.com biedt slechts op afstand en door middel van elektronische middelen een online datingservice, een platform, aan via de Website. Rubensdating.com heeft daarbij niet het doel noch de verplichting om te adviseren over of op te treden als bemiddelaar voor (lange) relaties en huwelijken.
6. Rubensdating.com organiseert sporadisch ook off-line ontmoetingsmogelijkheden voor Leden in de vorm van evenementen, zij is hiertoe echter niet verplicht.
7. Rubensdating.com kan met betrekking tot de Dienstverlening niet garanderen dat:
a. de gegevens op de Website te allen tijde juist, volledig en actueel zijn;
b. de Website ononderbroken bereikbaar en functioneel is, vrij is van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat dergelijke fouten en/of gebreken altijd direct verholpen kunnen worden;
c. dat de systemen van Rubensdating.com niet onrechtmatig gebruikt zullen worden door Leden en/of derden.
8. Rubensdating.com heeft het recht de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen dan wel het gebruik van de Website te beperken wanneer dit, bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - noodzakelijk is voor het onderhoud of het aanpassen van de Website, zonder dat hieruit voor de Leden een recht op schadevergoeding jegens Rubensdating.com voortvloeit. Indien mogelijk, zal Rubensdating.com het tijdelijk buiten gebruik stellen of genoemde beperkte gebruiksmogelijkheden van de Website op voorhand aankondigen op de Website.
Artikel 4: Algemene verplichtingen van Leden
1. Het Lid staat er voor in dat alle door hem bij registratie of op enig ander tijdstip aan Rubensdating.com verstrekte gegevens volledig, juist en actueel zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Het Lid zal Rubensdating.com direct op de hoogte stellen van wijzigingen in deze gegevens of deze gegevens zelf aanpassen in zijn profiel.
2. Het Lid is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door haar op de Website geplaatste informatie of via de Website verzonden berichten en zijn interactie met andere Leden. De gevolgen van openbaarmaking van deze informatie, bijvoorbeeld informatie over het privéleven van het Lid en/of andere Leden, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het Lid. Rubensdating.com is niet aansprakelijk voor enige schade die het Lid hierdoor lijdt, bijvoorbeeld - doch niet uitsluitend - imagoschade of andere schade in de privésfeer van het Lid. Het Lid vrijwaart Rubensdating.com daarbij voor eventuele aanspraken van andere Leden of derden.
3. Het Lid garandeert dat:
a. hij zich bij zijn uitingen via de Website zal houden aan de ethische normen die in redelijkheid van hem verwacht mogen worden bij gebruikmaking van de Dienstverlening op een zodanige wijze dat daarbij de rechten en gevoelens van derden gerespecteerd worden. Dit betekent onder meer dat hij een ander Lid niet onheus zal bejegenen door het plaatsen of verzenden van beledigende, kwetsende, discriminerende, gewelddadige of lasterlijke teksten of foto’s noch door het plaatsen van teksten en/of foto’s met een erotische/seksuele lading;
b. hij in zijn profiel geen persoonlijke gegevens (mailadres, postadres, telefoonnummer e.d.) zal plaatsen waarmee hij buiten de Website om te benaderen is;
c. hij de Dienstverlening en Website niet op enigerlei wijze zal gebruiken voor commerciële/professionele uitingen of doeleinden, onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of handelingen die op enige andere wijze in strijd zijn met de Nederlandse wet- en/of regelgeving en/of de algemeen geldende normen en waarden dan wel de doelstellingen van Rubensdating.com.
4. Het is een Lid niet toegestaan om:
a. informatie - in welke vorm ook - op of via de Website te plaatsen en/of te verspreiden met de bedoeling het normale gebruik van de Website en/of Dienstverlening te beperken, verstoren of onmogelijk te maken;
b. het communicatieverkeer tussen de Leden op de Website te onderbreken en/of te vertragen middels software, wormen, virussen, logische bommen, massamailings etc.;
c. informatie of berichten te plaatsen en/of verzenden met koppelingen naar websites van derden die illegaal zijn en/of in strijd met de uitgangspunten van de Dienstverlening en de normen en waarden van Rubensdating.com.
5. Rubensdating.com wil dat de Website voor ieder Lid een prettige ontmoetingsplaats is en blijft en de Dienstverlening zoveel mogelijk ongestoord gewaarborgd kan worden. Rubensdating.com is in dit kader te allen tijde gerechtigd de op de Website geplaatste informatie en de via de Website verzonden berichten te lezen en controleren op naleving van de in dit artikel opgenomen verplichtingen. Daarbij behoudt Rubensdating.com zich het recht voor om informatie (waaronder profielen) en/of berichten te verwijderen. Dit is echter geen verplichting van Rubensdating.com. Rubensdating.com heeft bovendien het recht het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring en daaropvolgende opheffing van het account te beëindigen, zonder dat hieruit voor Rubensdating.com een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van het Lid tot vergoeding van eventuele schade die Rubensdating.com door zijn handelwijze lijdt.
Artikel 5: Privacy, bescherming gegevens van Leden
2. Bij de registratie op de Website evenals bij het gebruik van de Dienstverlening vraagt en registreert Rubensdating.com persoonlijke gegevens van de Leden, zoals naam, mailadres, bankgegevens etc. Rubensdating.com stelt zichzelf als doel de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Leden te waarborgen, voor zover dit betrekking heeft op de Dienstverlening via de Website. Persoonlijke gegevens worden dan ook altijd vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld en verwerkt.
3. Rubensdating.com verzamelt alleen tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door Leden en/of Bezoekers ter beschikking is gesteld. Ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, anders dan de gegevens zoals opgenomen in het profiel van een Lid, zijn niet toegankelijk voor derden (zijnde niet-Leden) en kunnen dus niet door deze derden worden ingezien. Ook worden de persoonlijke gegevens door Rubensdating.com niet doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld, behalve in de navolgende gevallen of met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Lid. Bij het plaatsen of verstrekken van informatie op of via de Website bepaalt het Lid zelf de mate van privacy.
4. De van de Leden verkregen informatie kan door Rubensdating.com worden gebruikt voor de bestudering van algemene sociaaldemografische gegevens. Deze gegevens onthullen niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals leeftijd, geslacht e.d. van Bezoekers. Deze gegevens kunnen door Rubensdating.com beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden, zodat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen op de Bezoekers van de Website.
5. Het is daarnaast mogelijk dat Rubensdating.com aan de Leden speciale aanbiedingen stuurt van haar partners. Dit geschiedt altijd nadat een Lid hierover op voorhand geïnformeerd is en hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven tijdens de registratie. Als een Lid genoemde aanbiedingen liever niet (langer) ontvangt, kan hij dit tijdens of na de registratie opgeven op de Website onder “Mijn account”.
6. Rubensdating.com registreert de IP-adressen van alle Bezoekers en Leden, om - ter beveiliging van de Website tegen hack-pogingen - te kunnen bepalen vanaf welke computers de Website wordt bezocht. Het gebruik van deze gegevens maakt het bovendien mogelijk om eventuele daders te achterhalen indien Leden worden lastiggevallen of bij eventuele nepprofielen.
7. Rubensdating.com maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de browser van Rubensdating.com. De gegevens die door de uitwisseling van informatie tussen de Website en de computer, tablet, telefoon e.d. van het Lid worden verkregen, geven Rubensdating.com de informatie die nodig is voor de verbetering en ontwikkeling van de Dienstverlening en de optimalisering van de Website. Deze informatie wordt ontleend aan de hand van een analyse van genoemde gegevens die overzichten opleveren die niet in verband staan met een individueel Lid of een individuele Bezoeker.
8. Cookies worden ook gehanteerd om er voor te zorgen dat het gebruik van de Website vergemakkelijkt wordt doordat eerder ingevoerde (standaard) gegevens/ persoonlijke instellingen bewaard worden. Iedere Bezoeker van de Website (waaronder Leden) heeft de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren, door hier al dan niet toestemming voor te geven. Rubensdating.com wijst er uitdrukkelijk op dat het uitzetten van cookies het gebruik van de Website kan beperken.
9. Rubensdating.com wijst erop dat bij het gebruik van een dienst, product en/of actie van partners of adverteerders van Rubensdating.com de (gebruiks)regels van die partner of adverteerder gelden. Rubensdating.com wijst erop dat op de andere websites waarmee het Lid verbinding kan maken vanaf de Website mogelijkerwijs geen of andere privacybepalingen van toepassing zijn. Rubensdating.com adviseert in dat geval altijd de privacyverklaring of algemene voorwaarden van die website(s) te lezen
Artikel 6: Tarieven, betaling
1. Alle op de Website vermelde tarieven zijn inclusief BTW.
2. Rubensdating.com is gerechtigd de tarieven voor de Dienstverlening aan te passen. Rubensdating.com maakt een voorgenomen tariefwijziging altijd op voorhand bekend via de Website. De wijziging geldt vanaf één maand na bekendmaking.
3. Betaling van het Abonnementsgeld geschiedt bij vooruitbetaling en op de wijzen zoals aangegeven op de Website. Pas na betaling kan het Lid gebruik maken van de Dienstverlening.
4. Het is niet mogelijk om anoniem te betalen. Rubensdating.com wijst er uitdrukkelijk op dat op het bankafschrift van het Lid de volledige naam van de Website wordt vermeld.
Artikel 7: Intellectuele eigendom
1. Alle door Rubensdating.com op de Website geplaatste of in het kader van de Dienstverlening verstrekte merken (inclusief Rubensdating.com®, flirt®), logo’s, afbeeldingen, teksten, animaties, filmpjes e.d. zijn en blijven het intellectueel eigendom van Rubensdating.com en/of haar partners.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van het Lidmaatschap en de Dienstverlening, uitdrukkelijk en uitsluitend aan Rubensdating.com en/of haar partners voorbehouden. Dit betekent onder meer dat Leden en/of Bezoekers deze merken, logo’s etc. niet mogen gebruiken, bewerken, dupliceren, openbaar maken, distribueren en/of reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rubensdating.com en/of de rechthebbende partner.
3. Genoemd verbod ziet tevens op foto’s, teksten, profielen e.d. van (andere) Leden en de overige inhoud van de Website.
4. Rubensdating.com verstrekt aan de Leden slechts een gebruiksrecht. De gebruiksrechten die door Rubensdating.com aan Leden worden verleend, zijn beperkt tot de toegang, het downloaden, afdrukken, het gebruiken en kopiëren voor privé doeleinden binnen het kader en tijdens de duur van het Lidmaatschap. Al het andere gebruik door Leden zonder toestemming van Rubensdating.com is verboden.
5. Het Lid garandeert dat de door hem op de Website geplaatste of via de Website verstrekte informatie als zodanig geen inbreuk maakt op Nederlandse auteursrechten, octrooirechten, modelrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden.
Artikel 8: Klachten, klachtafhandeling
1. Klachten over de Dienstverlening en/of de Website kunnen aan Rubensdating.com worden gemeld door een mail te sturen aan helpdesk@rubensdating.com.
2. Het Lid moet de klacht zo spoedig mogelijk nadat het feit of de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid zich hebben voorgedaan melden en zo gedetailleerd mogelijk omschrijven, zodat Rubensdating.com in staat is adequaat te reageren. Alle gevolgen van het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de klager.
3. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klachtmail ontvangt het Lid een reactie van Rubensdating.com. In haar reactie zal Rubensdating.com ofwel gelijk inhoudelijk op de klacht ingaan dan wel - indien nader onderzoek vereist is - vermelden wanneer het Lid een inhoudelijke reactie tegemoet kan zien.
4. Indien een klacht gegrond is, is Rubensdating.com slechts aansprakelijk conform van de bepalingen van het hierna opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Rubensdating.com biedt slechts een platform en faciliteiten op de Website waardoor Leden met elkaar in contact kunnen treden. Rubensdating.com is niet aansprakelijk noch op enige wijze verantwoordelijk voor de inhoud, juiste weergave en juistheid van de op de Website opgenomen profielen of de door de Leden geplaatste of verstrekte overige informatie.
2. Rubensdating.com is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan Bezoekers en Leden en de op de Website vermelde informatie. Rubensdating.com kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledige en/of actueel is. Aan de informatie op de pagina’s van de Website kan derhalve geen rechten worden ontleend. Rubensdating.com is niet aansprakelijk voor schade die Leden of Bezoekers lijden als gevolg van onjuiste, ongepaste, onvolledige en/of gedateerde informatie noch voor schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de Website en/of Dienstverlening is verkregen.
3. Rubensdating.com heeft geen wettelijke verplichting om de identiteit van Leden vast te stellen en is hiertoe technisch ook niet in staat. Rubensdating.com garandeert derhalve niet dat zij de identiteit van Leden zal vaststellen of deze zal controleren. Rubensdating.com is bovendien niet aansprakelijk voor het (oneigenlijk) gebruik dat Leden, Bezoekers of overige derden maken van door een Lid op de Website of in het kader van de Dienstverlening verstrekte informatie. Rubensdating.com adviseert Leden in dit kader om voorzichtig te zijn met informatie die zij over zichzelf openbaar maken via de Website en/of Dienstverlening.
4. Een goed gebruik van de Dienstverlening is mede afhankelijk van de door de Leden gebruikte hardware, software en parameters, zoals het al dan niet ingeschakeld zijn van cookies en pop ups. Rubensdating.com kan bijvoorbeeld niet garanderen dat de Dienstverlening optimaal zal zijn indien een Lid een programma voor het onderdrukken van pop ups inschakelt.
5. Rubensdating.com is voor het in stand houden en de bereikbaarheid van de Website afhankelijk van providers. Rubensdating.com zal zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de Website en/of het gebruik van de Website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen. Echter, Rubensdating.com kan - hoewel zij hiernaar streeft - in redelijkheid niet garanderen dat de Website ononderbroken beschikbaar zal zijn en niet zal worden onderbroken door storingen.
6. Voorts zal Rubensdating.com zich inspannen voor een degelijke beveiliging van de Website te zorgen. Rubensdating.com is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van Leden of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging, bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - schade ontstaan als gevolg van een verspreiding van met een virus geïnfecteerde informatie.
7. Leden zijn altijd zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden en op zorgvuldige wijze bewaren van hun gebruikersnaam en wachtwoord. Rubensdating.com is in geen geval aansprakelijk voor schade die een Lid lijdt indien deze gegevens door andere Leden of derden worden gebruikt noch voor schade als gevolg van handelingen of uitingen van genoemde andere Leden of derden via het account van het Lid, ongeacht of deze handelingen of uitingen al dan niet te goeder trouw zijn. Het Lid vrijwaart Rubensdating.com tegen elke vordering van deze aard.
8. De Website kan op enig moment links bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner e.d.) naar sites van derden. Rubensdating.com heeft geen zeggenschap over dergelijke sites van derden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die Leden of Bezoekers lijden voortvloeiend uit het gebruik van deze sites en/of de op deze sites vermelde informatie. Rubensdating.com wijst er bovendien uitdrukkelijk op dat bedoelde sites mogelijkerwijs afwijkende gebruikersbepalingen (waaronder disclaimers) bevatten. Voor de inhoud van die bepalingen en/of informatie draagt Rubensdating.com eveneens geen verantwoordelijkheid.
9. Indien Rubensdating.com aansprakelijk is voor door een Lid geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Rubensdating.com altijd beperkt tot maximaal het Abonnementsgeld over de laatste 3 maanden van het Lidmaatschap of.
10. Het Lid moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
11. Het Lid moet Rubensdating.com uiterlijk binnen een termijn van één jaar nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
12. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rubensdating.com of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Rubensdating.com het Lid vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens het Lid.
Artikel 10: Overmacht
1. Bij overmacht heeft Rubensdating.com het recht de Dienstverlening en de nakoming van haar eventuele overige verplichtingen jegens de Leden voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Rubensdating.com, van de door haar ingeschakelde providers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van de Rubensdating.com waardoor zij in redelijkheid niet in staat is de Dienstverlening of haar overige verplichtingen op de overeengekomen wijze te leveren/na te komen.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: internetstoringen, defecten in computers, telecommunicatie- of andere voor de Dienstverlening benodigde diensten en/of apparatuur van Rubensdating.com, stroomuitval, staking en uitsluiting door personeel van Rubensdating.com of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, rellen, opstanden, bedrijfsstoringen door brand, overstromingen, storm, explosies of overige (natuur)rampen alsmede oorlog en overheidsacties die de Dienstverlening beperken dan wel verstoren.
Artikel 11: Duur en einde Lidmaatschap
1. Een betaald Lidmaatschap kan worden aangegaan voor de perioden zoals vermeld op de Website.
2. Na afloop van de overeengekomen periode loopt het Lidmaatschap vanzelf af, tenzij het Lid tijdig voor een nieuwe periode betaalt. Voor afloop van de overeengekomen periode ontvangt het Lid een waarschuwingsbericht van Rubensdating.com.
3. Indien een Lid het Lidmaatschap tussentijds wil beëindigen (bijvoorbeeld omdat hij zijn partner gevonden heeft), kan hij dit doen door via “Mijn account” zijn profiel te verwijderen of zijn account op non-actief te zetten. Indien het een betaald Lidmaatschap betreft, loopt het Lidmaatschap wel door tot het einde van de overeengekomen periode en is Rubensdating.com niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde abonnementsgelden.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden is Rubensdating.com gerechtigd het Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Website of Dienstverlening geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien:
a. het Lid één of meer van haar verplichtingen jegens Rubensdating.com niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt;
b. er sprake is van herhaaldelijke, kennelijk gegronde, klachten van andere Leden over hinderlijk en/of onacceptabel (mail)gedrag van het Lid;
c. het Lid in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
d. het Lid een verzoek indient bij de rechtbank op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
e. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
f. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
g. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest. Het Lid moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) zijn Lidmaatschap en deze algemene voorwaarden.
Artikel 12: Wijziging algemene voorwaarden
1. Rubensdating.com is te allen tijde gerechtigd de inhoud van onderhavige voorwaarden te wijzigen.
2. Zodra een wijziging aan de orde is, zal Rubensdating.com de Leden hiervan middels een bericht op de Website informeren. De wijzigingen treden één maand na bekendmaking in werking.
3. Indien een Lid het niet eens is met de aangekondigde wijzigingen in de algemene voorwaarden, kan hij zijn Lidmaatschap beëindigen (er voor kiezen het Lidmaatschap niet te verlengen) per eerstvolgende verlengingsmogelijkheid. Rubensdating.com is in een dergelijke situatie niet gehouden tot terugbetaling van Abonnementsgeld, ook niet indien een Lid al vóór een mogelijke verlengingsdatum geen gebruik meer te willen maken van het Lidmaatschap.
Artikel 13: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter
4. Op het Lidmaatschap, de Dienstverlening en onderhavige voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Rubensdating.com is gevestigd, zij het dat Rubensdating.com altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van het Lid.
6. Het Lid mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Rubensdating.com. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Rubensdating.com schriftelijk aan het Lid heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van haar vestigingsplaats.
7. Indien het Lid woonachtig is buiten Nederland, heeft Rubensdating.com het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij woonachtig is.
Copyright 2020